Mapa strony Aktualności Kontakt Dla niesłyszącychdlaslabowidz
pracodawcy_button bezrobotni_button

Środki na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

W związku z napływem znacznej liczby wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, powodującym zaangażowanie posiadanych przez tut.Urząd środków finansowych, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu z dniem 27.04.2016r. wstrzymuje przyjmowanie nowych wniosków w tym zakresie.

Wznowienie naboru nastąpi odrębnym komunikatem w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację tej formy pomocy.

_________________________________________________________________________

Jedną z form pomocy jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

O środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP w Poznaniu może ubiegać się osoba:

  • bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu lub będąca absolwentem centrum integracji społecznej (CIS) lub absolwentem klubu integracji społecznej (KIS),
  • która spełnia pozostałe warunki zawarte w „Zasadach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzedzie Pracy w Poznaniu”.

Aby ubiegać się o środki należy złożyć:

  1. wniosek,
  2. załączniki do wniosku:
  • plan przedsięwzięcia,
  • dokument dotyczący lokalizacji planowanej działalności,
  • dokumenty potwierdzające przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej,
  • dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków (w formie poręczenia cywilnego lub blokady środków na rachunku bankowym),
  • inne wymagane dokumenty (według załączników we wniosku).

Składanie i etapy realizacji wniosku:

Osoby ubiegające się o środki na podjęcie działalności gospodarczej składają wniosek wraz z kompletem dokumentów w kancelarii Urzędu (pok.104). Uwzględniane są wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.

Procedura oceny wniosku jest dwuetapowa:

1 etap - ocena formalno-merytoryczna wniosku, którą Urząd dokonuje w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku,

2 etap - skierowanie osoby bezrobotnej na szkolenie z zakresu prowadzenia własnej firmy, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem przyznania środków.

Po zakończeniu powyższej procedury następuje podpisanie stosownej umowy i rejestracja działalności gospodarczej. 

Do czego zobowiązuje umowa?

Umowa, którą osoba bezrobotna zawiera z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu szczegółowo określa obowiązki osoby otrzymującej pomoc, w tym m.in. obowiązek: prawidłowego wydatkowania i rozliczenia otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem i specyfikacją wydatków ujętą we wniosku w terminach wskazanych w umowie, niepodejmowania zatrudnienia i niezawieszania prowadzenia działalności w okresie trwania umowy, prowadzenia działalności gospodarczej nieprzewrawnie przez 12 miesięcy oraz przedstawienia po upływie tego okresu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności przez wymagany okres (zaświadczenia z ZUS i US). Wypełnienie tych i pozostałych zobowiązań umowy jest gwarantem bezzwrotnego charakteru pomocy. 

Więcej informacji można uzyskać: - telefonicznie pod numerami: 61 8345684, 61 8345702 lub 61 8345704.

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się w oparciu o: „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu”.

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu 2016-04-06 14:34:41
załącznik Karta oceny wniosku 2016-04-08 14:31:57
załącznik Wniosek – formularz obowiązujący w 2016 roku 2016-05-17 13:43:52
załącznik Plan przedsięwzięcia (biznes plan) – załącznik do wniosku 2016-01-19 11:11:54
załącznik Pomoc de minimis - formularz 2016-04-14 09:07:26
załącznik Oświadczenie Wnioskodawcy oraz Informacja Wnioskodawcy – załączniki do wniosku na formularzach obowiązujących w 2016 roku 2016-01-19 11:12:43
załącznik Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy – załącznik do wniosku na formularzu obowiązującym w 2016 roku 2016-07-25 11:36:26
załącznik Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Poręczyciela – załącznik do wniosku na formularzu obowiązującym w 2016 roku 2016-07-25 11:38:28
załącznik Oświadczenie dot. pożyczki w ramach Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II – złożenie oświadczenia obowiązuje każdego wnioskodawcę 2016-01-19 11:14:29
załącznik Umowa użyczenia lokalu – wzór do wykorzystania 2016-01-19 12:00:13
załącznik Informacja – wymagane dokumenty dotyczące przedstawionych form zabezpieczenia – formularz informacyjny o rodzaju wymaganych dokumentach w zależności od formy zabezpieczenia i źródła dochodu poręczycieli (obowiązujące w 2016 roku) 2016-01-19 11:15:36
załącznik Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela (dotyczy poręczyciela pozostającego w zatrudnieniu) – formularz obowiązujący w 2016 roku 2016-01-19 11:17:02
załącznik Oświadczenia poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o dochodach w roku 2015 i 2016 – dot. poręczyciela prowadzącego działalność jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej 2016-01-19 11:40:21
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o niezaleganiu z opłatami – formularz obowiązujący w 2016 roku 2016-01-19 11:27:24
załącznik Oświadczenia poręczyciela o dochodach z tytułu najmu lokali w roku 2015 i 2016 – dot. poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali 2016-01-19 11:41:46
załącznik Oświadczenie poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali o niezaleganiu z opłatami – formularz obowiązujący w 2016 roku 2016-01-19 11:28:53
załącznik Oświadczenia poręczyciela o dochodach z gospodarstwa rolnego w roku 2015 i 2016 – dot. poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne 2016-01-19 11:42:56
załącznik Oświadczenie poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne o niezaleganiu z opłatami – formularz obowiązujący w 2016 roku 2016-01-19 11:28:01
załącznik Wzór umowy o dofinansowanie - dokument nie stanowi załącznika do wniosku 2016-05-30 10:30:56
załącznik Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012r. 2016-01-19 11:30:36
załącznik Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. 2016-01-19 11:31:13
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: Izabela Czyż
Data publikacji: 11.03.2009 10:12
Liczba wyświetleń: 330342